Integritetspolicy - Studentskyltar och studentplakat till grymma priser. Student 2020 med fina erbjudande.

Go to content

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på studentskylt.org (”webbplatsen”). Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har.

Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in?
Nedan har vi tagit fram en översikt över vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad vi använder dem till. Vi anger också vår grund för behandlingen i de olika fallen:
Ingående och fullgörande av avtal:
Vid köp av någon av våra produkter registrerar vi namn, telefonnummer, betalningsinformation, vilken typ av vara eller tjänst du har köpt och när du köpte den samt eventuell leveransinformation. Om varan ska skickas till dig registrerar vi även en leveransadress. Dessutom kan vi också behandla information om returer.
Kundservice:
Beroende av vad frågan gäller och vilken kanal du använder för att kontakta oss (telefoneller mail) behöver vi veta vem du är, vilken produkt du har köpt, din adress och/eller ditt telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig, dessa är t.ex. namn, köphistorik och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer). Vi har gjort den bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att svara på dina frågor så relevant och precist som möjligt.

Lagringstid
Dina personuppgifter knutna till köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna. Om vi inte behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen.
Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka ditt samtycke.
I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem för att uppgifterna ska kunna användas för historiska, analytiska och andra legitima kommersiella ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter.

Dina rättigheter
Studentskylt.org värdesätter dina synpunkter. Här kan du se dina vid var tid gällande rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss.

Ta tillbaka samtycke:
Om du har gett ditt samtycke till att ta emot varu- och tjänsteerbjudanden från oss kan du när som helst ta tillbaka detta samtycke. Vi har ordnat så att du enkelt kan frånsäga dig denna typ av erbjudanden i varje meddelande från oss. Du kan också ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kundservice. För det fall behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från dig har du också rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till den behandlingen. Studentskylt.org kommer i så falla upphöra att behandla dessa personuppgifter. Notera dock att detta kan innebära att
Studentskylt.org inte längre har möjlighet att förse dig med vissa tjänster.
Begäran om insyn:
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.
Begäran om rättelse eller radering:
Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter. Vi tillmötesgår begäranden om radering av personuppgifter i största möjliga mån, dock inte om det finns tungt vägande skäl för att inte radera dem, till exempel om vi måste spara uppgifterna av dokumentationsskäl. Många uppgifter kan du radera själv. Du kan till exempel när som helst radera din profil hos oss.
Dataportabilitet:
Du har rätt till dataportabilitet för personuppgifter du själv har tillhandahållit och vars behandling b.la. grundar sig på ditt samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att ingå köpeavtalet med dig.
Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas samt att invända mot delar av behandlingen av dina personuppgifter.
För att utöva dina rättigheterkan du kontakta vår kundservice. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt men normalt senast inom 30 dagar.
Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan vi fullföljer dina förfrågningar enligt ovan. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger dig – och inte någon annan som uppger sig för att vara du – tillgång till dina personuppgifter.
Klaga till tillsynsmyndigheten:
Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Integritetskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).
6. Dina rättigheter
Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy, till exempel som en följd av att vi gör ändringar i webbplatsens uppbyggnad eller funktionalitet. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på lämpligt vis.


Back to content